Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Federasyon arrow Tüzük
Tüzük Yazdır E-posta

ERZURUM İLİ ŞENKAYA VE KÖY DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

FEDERASYONUN ADI :
MADDE - 1
Aşağıda adları yazılı olan dernekler tarafından ”ERZURUM İLİ ŞENKAYA VE KÖY DERNEKLERİ FEDERASYONU” adında bir federasyon kurulmuştur.

FEDERASYONU KURAN DERNEKLER

a) ERZURUM ŞENKAYA BARDIZLILAR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

b) ERZURUM İLİ ŞENKAYA İLÇESİ GÖREŞKEN KÖYÜ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

c) ERZURUM ŞENKAYA GÖZALAN KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

d) DARICA ERZURUM ŞENKAYA TURNALI KÖYÜ KALKINDIRMA, KORUM VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

e) DARICA ERZURUM ŞENKAYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

f) ŞENKAYA VE KÖYLERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

FEDERASYONUN MERKEZ:
MADDE - 2
Federasyonun merkezi İSTANBUL İli KARTAL İlçesi “Cevizli Mah. Onat Sok. No: 34 KARTAL / İSTANBUL “ adresindedir. Federasyonun adresi Yönetim Kurulu’nun yazışma adresidir.

FEDERASYONUN KAPSAM VE AMACI :
MADDE - 3
a) ŞENKAYA coğrafyasının kalkındırılması için Küçük sanayi ,Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek , yatırımları teşvik etmek kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak yeni yerleşim bölgeleri ve köy yaşam alanları oluşturmak ve düzenlemek.

b) ŞENKAYA’nın yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklardan faydalanılarak genç kuşaklara istihdam için iş sahalarının açma

c) Türkiye ve Dünya çapında ŞENKAYA coğrafyasının turistik, tarihi ve sosyo-kültürel zenginliklerini yapılacak festival ve farklı etkinliklerle tanıtmak.

d) Bölge de nüfus yoğunluğunun artırıcı ve bölge ekonomisine katkıda bulunacak projeler geliştirilmek.

e) Şenkaya’nın geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleriyle birlikte, bugün var olan kültürünün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, kültürel yayınların derlenmesi, arşiv oluşturulması, yeni kültür eserlerinin yayımlanmasını sağlamak ve kendi adına dergi çıkarmak.

f) Federasyonun ismini taşıyan bir web sitesi kurarak, yurtiçinden ve yurtdışından isteyen herkesin federasyonun etkinliklerine, Şenkaya ile ilgili güncel Haberlere ulaşmasını, federasyona üye olsun olmasın bütün Şenkaya’lı Derneklerin ve hemşerilerin bu site aracılığı ile elektronik ortamda haberleşmesini sağlamak.

g) Ulusal benliğimiz, milli birlik ve beraberliğimiz, Türk Kültürü, Türk Aile yapısının güçlendirilmesi, ülkemizin tanıtımı, sağlık bilincinin verilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve korunması vb. toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunmak, konferanslar, paneller, seminerler ve toplantılar düzenlemek.

h) Sosyal dayanışma planları hazırlamak, Federasyona üye olsun olmasın Şenkaya’lıların ve yakınlarının katılacağı geleneksel yemek günü, şenlik, eğlence günleri, Şenkaya Lılar gecesi gibi sosyal toplantılar ve geziler düzenlemek.

j) Üye derneklerin talepleri üzerine belirlenecek ders konularında öğrencilere destek olmak için öğretmen temini, ders verilmesi, bilgisayar hizmeti vermek, üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek.

k) Yetkili organlardan izin almak kaydıyla; yayıncılık, eğitim ve öğretim faaliyetleri için dershane, kitaplık, okuma odası, yurt, pansiyon, sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane,çocuk bakım yuvası, huzurevi, sportif faaliyetleri için spor saha veya salonu, meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak veya kurulmuş olanları kiralama yolu ile işletmek.

l) Gerek bölge gerekse ülke düzeyine bitki örtüsünü ve yeşil alanları artırmak amacı ile, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşların izni ve desteğini de alarak, federasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturmak.

m) Üye derneklerimize ve bu derneklerin üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek.

o) Ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu ekonomik, sosyal ,kültürel, eğitim v.b. desteklerden yararlanmak üzere rojeler hazırlamak, sunmak ve uygulamak.

p) Çeşitli kamu ve özel kişi ve kuruluşlarla sözleşmeleri yaparak, üye derneklerin üyelerinin daha ucuz alış-veriş yapmalarını saylayarak aile bütçelerine katkı sağlamak. Yoksul ailelere maddi ve manevi desteklerde bulunmak.

r) Üye derneklerin üyelerinin ve yakınlarının yararlanabileceği lokal,sosyal tesisler kurmak ve işletmek.

s) Benzer amaçlı Federasyonların oluşturacağı konfederasyon kurmak veya kurulu olan konfederasyonlara üye olmak.

Bu tüzükte “Erzurum İli Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu” sadece “ ŞENFED ” olarak geçmekte ve “Erzurum İli Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Tüzüğü de” “Tüzük” olarak anılmaktadır. “Erzurum İli Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu” ifadesi Federasyon üyesi olsun olmasın Erzurum ilinin Şenkaya ilçesinin; merkez, belde ve köylerinin derneklerini kapsamaktadır.

FEDERASYONUN ÇALIŞMA KONULARI ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ ;
MADDE - 4
a) Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

b) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

c) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

d)Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Federasyon gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

e) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

f) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

g)Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

h) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

j) Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

k) Gerekli izin alınarak, Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

l) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

m) Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p) Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

r) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak,

t) Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

FEDERASYONA ÜYELİK VE KOŞULLARI:

MADDE – 5 Erzurum İli Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonun amacına ve kapsamına uygun olan dernekler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

FEDERASYON ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :

MADDE – 6 Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

a - Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b - Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c - Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d - Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

e - Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f - Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılan dernek çakarılma gerekçesini düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

FEDERASYON ÜYELERİNİN HAKLARI :

MADDE – 7 Her üyenin;

a) Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma,

b) Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, her tüzel kişinin yapacağı genel kurul toplantısında derneği temsilen gönderilecek dernek başkanı ve seçilen delegeleri oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. c) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

FEDERASYON ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MADDE – 8

a) Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirtilen Kurallara tam olarak uymak zorundadırlar.Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak karaları uygulamakla yükümlüdürler.
b) Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon Katılım payını ve yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.
c) Federasyon üyesi dernekler; üye sayılarının 1/20. oranında Federasyon Genel Kurullarında derneklerini temsil etmek üzere kendi Genel Kurulunda delege olarak seçerler. Delege sayısı her üye dernek için 10 dan fazla olamaz.
d) Üye Derneklerce belirlenen delegelerin listesi Federasyon Genel Kurulundan en az otuz gün önce Federasyona bildirilir. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegeler federasyon genel kurulunda Derneği temsil eder.
e) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına üye Dernekler katılmak zorundadırlar.
f) Üye Dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar hakkında Federasyona bilgi verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları, teşkili, görev ve yetkileri

FEDERASYONUN ORGANLARI :

MADDE – 9
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
e) Danışma Meclisi

FEDERASYON GENEL KURUL TEŞKİLİ :

MADDE - 10
Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.
a) Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
b) Federasyon Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,
c) Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri.
d) Danışma Meclisi Başkanı ve üyeleri

e) Üye derneklerin seçilmiş delegeleri.
f) Tüzüğün Geçici – 1. Maddesin de isimleri yazılı olan kurucu yönetim kurulu üyeleri.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE – 11

Olağan Genel kurul : Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
Olağan Üstü Genel Kurul :
a) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde,
b) Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine,

Denetleme Kurulu ve 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır.Aksi taktirde Denetleme Kurulu üyelerinden birinin veya toplantıyı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar. Federasyon Genel Kurulu tarafından alınan kararlar bir bültenle veya gazete ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur.

TOPLANTI ÇAĞRI USULÜ :

MADDE – 12 Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ :

MADDE – 13 Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun Tespit Edeceği Yerde Yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI :

MADDE – 14 Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve federasyon feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımı ile toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE – 15 Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen yeri imzalamayanlar ile Genel Kurula Katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.(Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.)Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile Sonuçlanır.Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

MADDE – 16 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 17 Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır:
a) Federasyonun genel başkanını, yönetim kurulunu, denetim kurulunu, disiplin kurulunu ve danışma meclisini seçer.
b) Kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
c) Benzer Federasyonların oluşturacağı Konfederasyona katılım için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurul için delege seçmek
d) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması,işletilmesi, satılması veya devredilmesi,personele verilecek ücretlerin tespiti, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
e) Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
f) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,Derneklerin Federasyona üyelik kararlarını ve gerekli hallerde üye Derneklerin ihracına karar vermek, Federasyonun feshine karar vermek,
g) Üye Dernekler arasında Koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmenlikler yayınlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,
i) Burada belirtilmediği halde Dernekler Kanununda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
MADDE – 18 Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile, Tüzük değişikliği ve Federasyon feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılır.Oy verme işlemi bittikten sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir.
Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM KURULU :
MADDE – 19 Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup, Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu idari, yargı mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

a) Yönetim Kurulu 1 Başkan, 30 asil, 30 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla, açık tasnif başkan adayı ve listesi usulü ile seçilir.
b) Genel Kurulca seçilen Genel Başkan ve Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, bir genel başkan vekili, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir sayman ve gerekli gördüğü sayıda genel başkan yardımcısı, genel sekreter yardımcısı ve sayman yardımcısı seçer.
c) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak Federasyon merkezinde toplanır.Yönetim Kurulu Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapılır.
d) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
e) Mazeretsiz ve izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğe davet edilir.
f) Gerekli gördüğü durumlarda komisyon ve kollar oluşturabilir. (Kadın Kolları, Gençlik Kolları gibi)

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 20
a) Genel Kurul çerçevesinde Federasyonun çalışmalarını yürütmek,
b) Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Kanunca öngörülen defterleri tutmak,
c) Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,
d) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde içtüzükler, yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak,
e) Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak,
f) Gerekli yasal izinleri almak şartıyla uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,
g) Yurtiçi ve yurtdışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin her türlü masrafını karşılamak,
h) Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek,
i) Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek,
j) Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturum düzenlemek; bu amaçla yurtiçi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,
k) Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, sekreter, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, pirim ve sosyal haklarını temin etmek,
l) Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak,

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI :
MADDE – 21 Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev bölüşümü yapar.
a) Genel Başkan
b) Genel Başkan Vekili
c) 2. Başkan
d) Genel Sekreter
e) Genel Sayman
f) Genel Başkan Yardımcıları
g) Üyeler

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 22 Genel başkan tek dereceli olarak seçilir. Genel başkan adayı olmak için üye derneklerin veya federasyonun yönetim kurulunda asil üye olarak görev yapmış olması gerekmektedir. Genel başkanın görev ve yetkileri ise;
a) Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.
b) Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, Federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.
c) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurtiçi ve dışındaki toplantılarda Federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini Yönetim Kuruluna bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 23 Genel başkan vekili, genel başkanın bulunmadığı tüm durumlarda genel başkanın görev ve yetkilerine haizdir.

2. BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 24

a) Federasyona üye Derneklerin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetleri denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir.
b) Federasyon bünyesinde yürütülecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi konularından sorumludur.
c) Üye Derneklerle ilgili sorunları Yönetim Kuruluna bildirir.
d) Federasyonla ilgili tüm hukuki işlerden sorumludur.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 25
a) Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Federasyon dışı yazışmaları genel başkan veya genel başkan vekilinin imzası ile birlikte yapabilir. Buna karşın Federasyon içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.
b) Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
c) Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.
d) Genel Başkan ve Federasyon organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir.

GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 26
a) Federasyonun muhasebe işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.
b) Gelir-gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.
c) Federasyon gelirlerinin toplanması, sarflarının bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.
d) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir,
e) Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,
f) Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.
g) Mali konularda düzenlenen her türlü belgelerde genel başkan veya genel başkan vekili ile birlikte imza atmaya yetkilidir. h) Genel Sayman Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

GENEL BAŞKAN, GENEL SEKRETER, GENEL SAYMAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 27 Seçilen yönetim kurulu federasyonun amaçlarına en iyi şekilde ulaşmak için gerekli gördüğü sayıda ve konuda genel başkan yardımcısı seçer. Seçilen genel başkan yardımcılarının görev ve yetkilerini de belirler.

Yönetim kurulu gerek gördüğü sayıda genel sekreter yardımcısı ve sayman yardımcısı seçer. Seçilen genel sekreter yardımcı veya yardımcıları genel sekterin belirleyeceği konularda ona yardımcı olur. Genel sekreterin bulunmadığı durumlarda genel sekreter yardımcısı, genel sekreterlik görevini yürütür.

Seçilen genel sayman yardımcısı veya yardımcıları genel saymanın belirleyeceği konularda ona yardımcı olur. Genel saymanın bulunmadığı durumlarda genel sayman yardımcısı, genel saymanlık görevini yürütür.

DENETLEME KURULUNUN :

MADDE – 28 Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir Başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar. Fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Federasyon tarafından üyelere ödenir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE – 29 Denetleme kurulunun görev ve yetkileri ;
a) Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler, üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurul’a sunar,
b) Federasyon gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerinin ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.
c) Federasyonun banka hesaplarını, kasada ve bankada bulunan paralarını denetler,
d) Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder,
e) Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler,
f) Gerektiğinde Genel Kurul’u Yönetim Kurulu aracılığıyla toplantıya çağırır,
g) Denetim sonuçlarını 6 ayda bir hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunar,
h) Alınan kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere kaydeder.

DİSİPLİN KURULU :

MADDE – 30 Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçim sonrası ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer.

DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 31 Disiplin Kurulu, üyeler ile ilgili olarak kendisine ulaşan konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlayarak hazırladıkları raporları gereği için Yönetim Kuruluna verirler.

DANIŞMA MESLİSİ :
MADDE – 32 Federasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılacak ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan mesleklerinde uzmanlaşmış seçkin kişilerden oluşan en az 15 kişiden meydana gelen federasyon Danışma Meclisi genel kurul tarafından üç yıllığına seçilir. Meclis ilk toplantısında kendi içinde 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 sekreter seçer.

Danışma Meclisi 3 ayda Bir toplanır. Bu toplantılara üye dernek başkaları ve Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri de katılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

FEDERASYONUN GELİRLERİ :
MADDE – 33
a) Giriş Aidatı: Federasyona giren Dernekler bir defaya mahsus olmak üzere bir “Federasyon giriş aidatı” öderler. Bu aidat genel kurul tarafından belirlenir.
b) Üye Aidatı: Federasyona üye Dernekler tarafından aylık olarak ödenecek aidatlardır. Bu aidat Genel Kurul tarafından belirlenir.
c) Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

d) Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Federasyon tarafından düzenlenen gece, gezi, konser, konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

h) Ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacak proje hibe destekleri v.b.

g) Diğer gelirler.

FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ :

MADDE – 34 Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULÜ :

MADDE - 35 Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ :

MADDE – 36 Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç altı ayda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESASI VE TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLERİ :

MADDE – 37 Federasyon bilanço esasına göre defter tutulur.

Tasdiki zorunlu defterleri ise;

a) Yevmiye Defteri

b) Büyük Defter (Defter-i Kebir)

c) Envanter Defteri.

d) Üye Kayıt Defteri

e) Evrak Kayıt Defteri

f) Demirbaş Defteri

g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

h) Yönetim Kurulu Karar Defteri

FEDERASYONUN LOKAL VE TESİS AÇMASI :

MADDE - 38 Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve her türlü sosyal amaca yönelik tesisler açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

FEDERASYONUN SANDIK KURMASI :

MADDE – 39 Federasyon sağlanan karı üyelerine hangi ad altında olursa olsun aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

FEDERASYONUN FESHİ:

MADDE – 40 Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:
a) Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının en az 2/3’ünün bu karar için olumlu oy vermesi gereklidir.
b) Mahkeme Kararı ile Fesih: Federasyon yetkili mercilerin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.
c) Kendiliğinden Dağılma: Federasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır.

FEDERASYONUN TASFİYESİ :
MADDE 41- Federasyonun genel kurul kararı, mahkeme kararı veya kendiliğinden dağılması halinde tüm taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları Federasyon üyesi olan ve fesih anında üyelikleri devam eden Dernekler arasında eşit paylaştırılır. Fesih kararının alındığı toplantıda üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığı yukarıda belirtildiği şekilde dağıtılır.

FEDERASYON TÜZÜĞÜNDEKİ HÜKÜM EKSİKLİĞİ :
MADDE- 42 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 


GEÇİCİ MADDE – 1 İlk genel kurulda federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GENEL BAŞKAN : ŞENYURT TOPAL

GENEL BAŞKAN VEKİLİ : ERGİN ÖREN

2.BAŞKAN : ÖZKAN GEDİK

GENEL SEKRETER : İRFAN GÜMRAH

GENEL SAYMAN : BAŞAR ÖZER

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : BİLSEN BİLGİLİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : CEVAT ÇALIŞKAN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : ATİLLA ÖZTÜRK

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : UMUT KARAMAN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : NURTAŞ KARA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : ÇAĞLAR GEDİK

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : YUSUF GÜVEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : TURAN ATİLLA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : KÜLHAN AYTAŞ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : OKAN AĞTAŞ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : ÖZER YILDIZ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : AYLA İLGÜN

GENEL SEKRETER YARDIMCISI : SERHAT YAVUZ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI : HÜSEYİN DEMİR

GENEL SAYMAN YARDIMCISI : KÖKSAL ŞAKAR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : UĞUR EREL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : İSMAİL BULUT

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : TEKİN DURSUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : KÖKSAL DAĞA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : NECATİ GEDİK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : YÜCEL KARA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : KENAN DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : NİZAMETTİN DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : GÖRBİL ÖZCAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : GÜRKAN DİLMAÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : ERMETİN ÖZTÜRK

GEÇİCİ MADDE – 2 İlk genel kurula kadar geçici yönetim kurulu ilk yapacağı toplantıda “Giriş Aidatını” ve “Üye Aidatını” belirler.

 

 
Designed By ODEON